ДОСАДАШЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Књиге и звучна издања објављени у оквиру пројеката на којима су сарадници радили

У првим годинама рада Института објављиване су и студије спољних сарадника

Владимир Ђорђевић, Прилози биографском речнику српских музичара (1950)
Живојин Станковић, Народне песме у Крајини (1951)
Драготин Цветко, Даворин Јенко и његово доба (1952)
Коста П. Манојловић, Народне мелодије источне Србије (1953)
Миодраг Васиљевић, Народне мелодије Санџака (1953)
Исти, Народне мелодије Лесковачког краја (1960)
Исти, Народне мелодије Црне Горе (1965)
Војислав Вучковић: Избор есеја (1955)
Стеван Ст. Мокрањац: Записи народних мелодија (1966)
Стана Ђурић-Клајн: Историјски развитак музичке културе у Србији (Загреб, 1963; Београд 1970; енглеско издање Београд 1971)
Иста, Млади дани Стевана Мокрањца, Мокрањчеви дани, Неготин (1980)
Иста, Музика и музичари, Просвета, Београд (1956)
Иста, Акорди прошлости, Просвета, Београд (1980)
Иста, Музички записи, Вук Караџић, Београд (1986)

Српска музика кроз векове, збирка студија, уред. С. Ђурић-Клајн, двојезично издање на српском и француском, Галерија САНУ, књ. 22, Београд 1973.

Драгутин Гостушки: Време уметности – прилог заснивању једне опште науке о облицима, издање Просвете, Београд (1968);
Исти, Уметност у недостатку доказа (1977);

Димитрије Стефановић: Стара српска музика – примери појања из XV века, двојезично српско-енглеско издање , Посебна издања, књ. 15 І и 15 II, Београд 1975.
Исти, Србљак, примери појања из 15-19. века, СКЗ, мала плоча (1970);
Исти, Стара духовна музика – Old Church Chant, примери старе духовне музике 15-19. век, long play плоча, са коментарима (1981, 1987)
Исти, Краткометражни филм „Стара српска музика“, са Студијским хором Музиколошког института, снимљен у манастиру Старо Нагоричино, 1973.

Даница Петровић: Осмогласник у музичкој традицији Јужних Словена, књ. 1 и 2, Посебна издања, књ. 16/І и 16/II, Београд 1982.
Иста, Хиландарски ктитори у православном појању, Музиколошки институт САНУ, Београд 1999.
Иста [сарадници: Богдан Ђаковић, Татјана Марковић], Прво београдско певачко друштво – 150 година, Галерија САНУ, књ. 101, Београд 2003.

Радмила Петровић: Српска народна музика – песма као израз народног музичког мишљења, Београд 1989.
Иста, „Црнућанка“, long play плоча, са коментарима (1984);
Иста, Народна музика Крушевачког краја, long play плоча (1987).
Иста, Краткометражни филм „Натама“ снимљен према обичајима у Источној Србији, 1983.

Мелита Милин, Традиционално и ново у Српској музици после Другог светског рата (1945-1965), Музиколошки институт САНУ, Београд 1998.

Ана Матовић, Бећарац у Војводини, Матица српска, Нови Сад 1998.

Јелена Јовановић, Старинске свадбене песме и обичаји – сватовски глас и његови облици, Музиколошки институт САНУ, Београд, 2002, 82 стр.

Весна Пено, Из хиландарске појачке ризнице – Викентије Хиландарац. „Артпринт“, Нови Сад 2003, 236 стр., неуме + ноте, CD 72 минута.

Весна Пено, Викентије Хиландарац – компакт диск са двојезичном књижицом [српски и енглески текст], [„Артпринт“, Нови Сад 2003]. (62 стр. + CD).

Данка Лајић-Михајловић, Свадбени обичаји и песме Црногораца у Бачкој, Институт за музикологију и етномузикологију Црне Горе, Подгорица 2004.

Зборници радова са научних скупова

Корнелије Станковић и његово доба, Зборник радова са научног скупа одржаног од 27. до 29. октобра 1981. године поводом обележавања 150-годишњице композиторовог рођења, уред. Димитрије Стефановић, Српска академија наука и уметности и Музиколошки институт, Научни скупови, књ. XXІV, Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 1, Београд 1985.

Живот и дело Петра Коњовића, Зборник радова са научног скупа одржаног од 25. до 27. октобра 1983. године, поводом 100-годишњице композиторовог рођења, уред. Димитрије Стефановић, Српска академија наука и уметности и Музиколошки институт, Научни скупови, књ. XLІІІ, Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 2, Београд 1989.

Живот и дело Стевана Христића, Зборник радова са научног скупа одржаног од 19. и 20. октобра 1985. године, поводом 100-годишњице композиторовог рођења, уред. Димитрије Стефановић, Српска академија наука и уметности и Музиколошки институт, Научни скупови, књ. LV, Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 3, Београд 1991.

Српска музичка сцена. Зборник радова са научног скупа одржаног од 15. до 18. децембра 1993. године поводом 125-годишњице Народног позоришта. Приредиле Ана Матовић, Мелита Милин, Надежда Мосусова и Катарина Томашевић, уред. Надежда Мосусова. Музиколошки институт САНУ, Београд 1995.

Дело и делатност Михаила Вукдраговића и Марка Тајчевића. Зборник радова са научног скупа одржаног 13. и 14. децембра 2000, поводом 100-годишњице рођења двојице композитора, уред. Дејан Деспић, Српска академија наука и уметности и Музиколошки институт, Научни скупови, књ. CV, Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 5, Београд 2004.

Музички модернизам – нова тумачења, Зборник радова са научног скупа одржаног од 11. до 13 октобра 2007, уред. Дејан Деспић и Мелита Милин, Српска академија наука и уметности и Музиколошки институт, Научни скупови, књ. CXXІІ, Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 6, Београд 2008.

Композитор и његово окружење, Зборник радова са научног скупа одржаног од 9. до 11. новембра 2006, поводом два јубилеја – 175-годишњице рођења Корнелија Станковића и 150-годишњице рођења Стевана Стојановића Мокрањца, уред. Даница Петровић, Музиколошки институт и Матица Српска, Београд-Нови Сад, у припреми.

Часопис Музикологија

Извори за историју српске музике

Поред наведених књига и аудио издања, у оквиру рада на поменутим пројектима објављене су многобројне студије и лексикографски прилози у угледним домаћим и иностраним публикацијама на српском, енглеском, француском, немачком, руском, грчком и бугарском језику. Организовани су научни скупови у сарадњи са САНУ и Матицом српском, као и два међународна фестивала духовне музике у Новом Саду. Види: сарадници – библиографије.