Основни пројекат

ИДЕНТИТЕТИ СРПСКЕ МУЗИКЕ ОД ЛОКАЛНИХ ДО ГЛОБАЛНИХ ОКВИРА: ТРАДИЦИЈE, ПРОМЕНЕ, ИЗАЗОВИ

Пројекат је финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије.
Број пројекта: 177004 (2011-2014)


Предмет истраживања је српска музика, како традиционална (народна и црквена), тако и уметничка, у вишевековном континуитету (од касног средњег века до данас) и у интеракцији са музиком других народа. У променљивим историјским околностима, претежно ненаклоњеним неговању културних вредности, ипак је формиран богат музички корпус који носи трагове смена периода стабилности и нестабилности културних идентитета. Чињеница да српски народ дуго живи на раскршћу утицаја са Запада и Истока условила је да су изграђени сложенo испреплетани идентитети музичких пракси, у много чему сродни са онима у ширем балканском и европском окружењу. У складу са својим основним друштвеним функцијама, и народна и црквена традиционална музика другачије су изграђивале и чувале своје идентитете од уметничке музике која се надовезала на западноевропске развојне токове. Очекивани резултати рада на овом пројекту су на првом месту монографије и студије у којима ће се изложити синтезе комбинованог истраживања извора и њихове теоријско-аналитичке обраде. Наставиће се са објављивањем сабраних дела К. Станковића; објавиће се, између осталог, монографија о Љубици Марић, студије о позоришној култури Срба у контексту барокних тенденција европског Запада и Истока, о певачком наслеђу Срба у Румунији, о епском жанру из културолошке перспективе. Објавиће се и тонска антологија српске народне музике на основу дигитализованих архивских записа.