ПОЗИВ САРАДНИЦИМА ЧАСОПИСА МУЗИКОЛОГИЈА

Позив за слање прилога

Редакција часописа Музикологија (Musicology) Музиколошког института САНУ, чији се прилози рецензирају, позива научнике да дају свој допринос оригиналним научним радовима и стручним приказима за бројеве 18 и 19 за 2015. годину.

Тема броја за обе свеске биће (Етно)музикологија на преласку из XX у XXI век. Ова тема обухвата широк спектар питања која се везују за савремене теме и методологије у музикологији и етномузикологији.

Са почетком новог миленијума, заоштрили су се и искристалисали многи нешто раније зачети правци размишљања у хуманистичким дисциплинама. Стечена искуства су отворила нова питања и охрабрила нове могућности проучавања када је реч о процесима комуникације и медијима.

Поред традиционалних, и даље актуелних облика размене музичких садржаја, савремене технологије и облици комуникације развили су нова поља на којима се одвијају процеси у домену рецепције, перцепције, друштвених и културних струјања. Све се то прелама кроз конкретне музичке текстове, у уметничкој, црквеној/религијској, традиционалној, популарној музици, world music, као и у облицима вишемедијског изражавања. Отуда су данас музикологија и етномузикологија и тематиком и методологијом нужно упућене једна на другу и у процесу сталног cross-over-а. Интердисциплинарност остаје трајно актуелна, иманентна обема дисциплинама; поља анализе, историјског приступа, теренског рада и других методолошких полазишта задобијају нова места у савременим тематским оквирима.

Поред прилога за Тему броја, добро су дошли и научни радови на различите теме. За њихово објављивање постоји могућност у сталној рубрици часописа Varia.

Пријаве, које укључују име/на аутора, афилијацију, наслов рада и апстракт дужине до 300 речи, на српском или на једном од светских језика, потребно је послати Редакцији часописа до 15. октобра 2014. године. Редакција ће рецензирати пријаве и послати потврду пријема апстракта у року од две недеље. Готове радове потребно је послати до 15. фебруара 2015. године; радови ће потом бити рецензирани, а њихове завршне верзије, са евентуалним изменама према примедбама или сугестијама рецензената, потребно је послати Редакцији до 1. маја 2015.

Молимо, пошаљите пријаве и апстракте на адресу muzikologija@yahoo.com

pdf Позив за слање прилога

pdf Упутство за сараднике

др Јелена Јовановић,
главни уредник