др Јелена Јовановић

Библиографија

Рођена је 1964. године у Београду. Године 1983. завршила средњу музичку школу „Мокрањац“ (теоријски и клавирски одсек) и уписала Одсек за етномузикологију на Факултету музичке уметности у Београду. Дипломирала 1991. (ментор: проф. др Драгослав Девић, магистрирала 2001. године и докторирала 2010. (ментор: проф. др Димитрије Големовић). Од 1992. је стално запослена у Музиколошком институту САНУ, од краја 2016. у звању вишег научног сарадника.

Своја истраживања српске вокалне традиције заснива првенствено на сопственим теренским истраживањима и на постојећим записима старијих колега. Главна поља њеног научног рада јесу: елементи сеоске вокалне и инструменталне традиције Шумадије и централне Србије у контексту географског распрострањења српских музичких дијалеката, слојеви вокалне традиције Срба у Румунији у културно-историјском контексту, питања извођаштва и рецепције сеоске вокалне традиције у урбаним срединама, питања апликативне етномузикологије и питања из области извођаштва кад је у питању традиционална музика.

Учествовала је на већем броју међународних и националних научних скупова, конференција, семинара и округлих столова у земљи и иностранству (Грчка, Велика Британија, Шведска, Мађарска, Словенија, Руска Федерација, Грузија, Пољска, Украјина). Држала је предавања о различитим аспектима српске вокалне праксе у земљи и иностранству (Македонија, Литванија, Немачка, Пољска, Србија), учествовала на промоцијама звучних издања и рецензирала више етномузиколошких публикација. Члан је неколико домаћих и страних струковних удружења.

Објавила је до сада четири монографије националног и међународног значаја: Старинске свадбене песме и обичаји у Горњој Јасеници – сватовски глас и његови облици (МИ САНУ, 2002) и `Еј, Рудниче, ти планино стара – Певање и свирање групе „Црнућанка“ (са ЦД-ом, коаутор др Радмила Петровић, МИ САНУ, Културни центар Горњи Милановац и Вукова задужбина, 2003, са приложеним CD-ом), Вокална традиција Јасенице у светлости етногенетских процеса (МИ САНУ 2014) и Певачко наслеђе Срба у Горњем Банату у Румунији: сведочанства на истеку ХХ века (МИ САНУ и Савез Срба у Румунији, 2015). Приредила је више монографских издања грађе: Сава Илић, Народне мелодије Срба, Шокаца и Карашеваца у Румунији (МИ САНУ и Матица српска, 2006), ЦД Шта се чује кроз гору зелену? – певачка и свирачка традиција Горње Јасенице (изд. МИ САНУ, 2007), ЦД Са Опленца кликну вила, Женска певачка група КУД „Опленац“, Топола (изд. КУД „Опленац“, 2006) и учествовала у приређивању неколико аудио издања певачке групе „Моба“ (1994, 1997, 2001, 2010) и компакт диска ‘Оћу да ви појем врањанско! (Вед, Врање, 2007). Објавила је већи број изворних научних студија, чланака и научних критика (преко 100 текстова) у домаћим и страним националним и међународним тематским зборницима радова и у часописима (од домаћих: МузикологијаМузички таласЗборник Матице српске за сценске уметности и музикуСабор народног стваралаштва СрбијеPro musica). Аутор је стручних прилога: енциклопедијских и лексикографских одредница, пропратних текстова за аудио касете и компакт-дискове. У периоду 2014.–2016. главни је и одговорни уредник међународног научног часописа Музикологија. Један је од руководилаца пројеката дигитализације папирне архивске грађе Музиколошког института (2011, 2012, 2016) и два билатерална међународна пројекта САНУ: МИ САНУ и Института за етнографију и фолклор „Константин Браилоју“ у Букурешту, Румунија, који је посвећен истраживању музичко-фолклорног наслеђа Баната, као и пројекта између МИ САНУ и Музиколошког института Мађарске академије наука, са циљем обраде етномузиколошке заоставштине Тихомира Вујичића.

Један је од водећих ауторитета у Србији кад је реч о практичном приступу српском и балканском вокалном наслеђу. Активно се бави извођењем (певањем) традиционалних песама народа Балкана. Један је од оснивача и руководилаца женске певачке групе „Моба“ (од оснивања 1993, група је објавила пет аудио издања). Ангажована је као стручни и уметнички руководилац младе певачке групе КУД „Опленац“ у Тополи (од 2002), као и руководилац Радионице за српско традиционално певање Црноречја, у сарадњи са Културно-образовним центром Бољевац (од 2016). Ангажована је као предавач и инструктор у раду Међународне летње школе за традиционалну музику, у организацији Фондације Muzykakresow (Лублин, Пољска) (почев од од 2006). Аутор је програма фестивала Сусрети младих певачких група који укључује концерт и трибину и који је до сада шест пута организован у Тополи у склопу Опленачке бербе (2011–2016). Као солисткиња изводи песме са простора Србије, Македоније, Грчке и Турске, у сарадњи са свирачима на традиционалним инструментима из Скопља и Београда.