др Александар Васић

Библиографија

Александар Васић (Београд, 8. 10. 1965) дипломирао је у Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду 1990. Магистарску тезу Литература о музици у „Српском књижевном гласнику“ 1901–1941. одбранио је 2004. на Филолошком факултету Београдског универзитета (ментор: проф. др Даница Петровић).

Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије био је од 1988. до 1993. Током 1993/94. г. био је стипендиста Министарства за науку и технологију Владе Републике Србије. Јуна 1994. изабран је за асистента- истраживача, а септембра 2004. за истраживача-сарадника у Музиколошком институту САНУ.

Главно подручје његовог рада јесте историја српске музичке критике, есејистике и музикологије XIX и прве половине XX века. Студије, расправе и чланке објављивао је у научним часописима и зборницима с подручја музикологије и науке о књижевности, такође у музичким и књижевним часописима и дневним листовима: Звук (Сарајево, Загреб), Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Реч, Темишварски зборник Матице српске, Музикологија, Научни састанак слависта у Вукове дане, Pro musica, Задужбина, Књижевне новине и др. Учествовао је на домаћим и међународним научним скуповима у Институту за књижевност и уметност, Српској академији наука и уметности, Матици српској, Међународном славистичком центру Филолошког факултета, Славистичком друштву Србије.

Године 1998. изабран је за члана-сарадника Матице српске у Новом Саду. Сарадник је на њеном главном лексикографском пројекту – Српски биографски речник, као и на Српској енциклопедији. Био је уредник, коселектор и редактор за класичну музику, музикологију и музичку критику у биографском лексикону Ко је ко у Србији 1991, 1995. и 1996. Члан је Савета Друштва лепих уметности „Артист“; у тој издавачкој кући основао је и уређује музиколошку едицију „Musica viva“, као и библиотеку античке књижевности „Антика“.

Био је музички критичар Политике (1986–1988, 1993–1994). Као критичар сарађивао је и у емисијама Телевизије Београд, Трећег програма Радио Београда и др.

Био је члан истраживачке групе на билатералном, грчко-српском научном пројекту Новогрчка и српска уметничка музика: основна истраживања за упоредну студију.