др Александар Васић

Библиографија

БИОГРАФИЈА

 

Др Александар Васић (Београд, 8. октобар 1965), дипломирао је музикологију на Факултету музичке уметности у Београду (1990). Последипломске-магистарске студије завршио је на Филолошком факултету у Београду и 2004. одбранио магистарску тезу Литература о музици у „Српском књижевном гласнику” 1901–1941. Докторску дисертацију Српска музикографија међуратног доба у огледалу корпуса музичке периодике одбранио је 2012. на Академији уметности Универзитета у Новом Саду.

Био је стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије, као и Министарства науке и технологије Владе Републике Србије. Јуна 1994. изабран је за асистента-истраживача у Музиколошком институту САНУ; године 2013. изабран је у звање научног сарадника.

Главно подручје његовог научноистраживачког рада јесте историја српске музичке критике, периодике и музикографије XIX и прве половине XX века. Студије, расправе и чланке објављује у међународним и националним научним часописима, монографијама и тематским зборницима научних радова с подручја музикологије и науке о књижевности, у музичким и књижевним часописима и дневним листовима: Звук (Сарајево; Загреб), Muzikološki zbornik (Љубљана), Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Темишварски зборник Матице српске, Музикологија, Научни састанак слависта у Вукове дане, Pro musica, Реч, Задужбина, Књижевне новине и др. Учествовао је на међународним и домаћим научним скуповима у Институту за књижевност и уметност, Српској академији наука и уметности, Матици српској, Међународном славистичком центру Филолошког факултета, Славистичком друштву Србије и др.

Године 1998. изабран је за сталног члана-сарадника Матице српске, а 2020. за члана Одбора Матичиног Одељења за сценске уметности и музику и за члана уредништва Зборника Матице српске за сценске уметности и музику. Исте године је изабран за члана Одбора за заштиту српске музичке баштине САНУ.

Сарадник је на Српском биографском речнику и Српској енциклопедији. Био је уредник, коселектор и редактор за класичну музику, музикологију и музичку критику у биографском лексикону Ко је ко у Србији 1995. и Ко је ко у Србији 1996. Члан је уредништва „Музикологије”, међународног часописа Музиколошког института САНУ, од његовог оснивања (2001). Године 2020–2021. обављао је дужност главног и одговорног уредника часописа Музикологија.

Ангажован је и у издаваштву. Био је члан Савета Друштва лепих уметности „Артист” у Београду; у тој издавачкој кући уређивао је музиколошку едицију „Musica viva” и библиотеку античке књижевности „Антика”. У издавачкој кући „Feniks Libris” уређивао је лексикографску едицију и библиотеку античке литературе.

Био је музички критичар дневног листа Политика, а као критичар сарађивао је и у емисијама Радио телевизије Србије, Трећег програма Радио Београда и др.

Био је члан истраживачке групе на билатералном, грчко-српском научном пројекту Новогрчка и српска уметничка музика: фундаментална истраживања за упоредну студију (Атински универзитет и Музиколошки институт САНУ, 2005–2007).

Године 2015. у Музиколошком институту САНУ руководио је пројектом Дигитализација међуратне београдске музичке периодике. Ангажован је као сарадник на научном пројекту Матице српске у Новом Саду, Музика и театар: модалитети сапостојања у националној пракси модерног доба (руководилац: др Катарина Томашевић).

Од 2012. до 2016. предавао је Историју музике на Академији лепих уметности у Београду.

Године 2014–2018. био је члан Управног одбора Музиколошког института САНУ.

 

Ангажовање на научноистраживачким пројектима

Музика и театар: модалитети сапостојања у пракси модерног доба, руководилац: др Катарина Томашевић, Матица српска, Нови Сад (2017–)