др Вања Грбовић

Библиографија

Биографија

 

Рођена је у Београду 11. 4. 1988. године. Основне студије Музикологије на Факултету музичке уметности у Београду (2008–2012) завршила je са просечном оценом 8,94. Студије Музикологије наставила je на истом факултету (2012–2013), где je после завршених мастер студија са просечном оценом 9,92 стекла звање мастер теоретичар уметности. Мастер дипломски рад „После златног периода: Опера Народног позоришта у Београду (1971–2011)“, писан под менторством проф. др Весне Микић, одбранила je са највишом оценом (10). Током основних студија била је студент уредник зборника Музиколошке перспективе (свеска 1 и 2, 2012). Примала је студентску стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2010–2012).

У октобру 2014. године уписала je докторске студије Културологије – студије културе и медија на Факултету политичких наука, где је завршила прву годину. Наредне године прелази на Факултет за медије и комуникације у Београду, на одсек Трансдисциплинарне студије савремене уметности и медија. Године 2016. прихваћена је пријава теме њене докторске дисертације „Самоуправљање у култури: Опера Народног позоришта у Београду (1970–1990)“, под менторством проф. др Соње Маринковић. Докторску дисертацију успешно је одбранила у марту 2022. године и тиме стекла звање доктор наукa – уметност и медији.

На место истраживача-приправника ангажована је од септембра 2018. године, као члан пројекта Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004, руководилац др Ивана Медић) у организацији Музиколошког института САНУ, који je финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије. По завршетку пројекта наставила је рад у Музиколошком институту као истраживач-сарадник (од јуна 2019). Године 2021. узела је учешће на пројекту Савремена српска музичка сцена, (Одељење уметности САНУ), а 2022. године била је  члан на пројекту Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia – Making the Difference in Contemporary Society (програм Идеје, Фонд за науку РС). Звање научног сарадника добила је септембра 2022. године.

Учествовала је на музиколошким симпозијумима у земљи и иностранству. Објавила је неколико ауторских научних радова. Као члан организационог одбора била је ангажована на два међународна научна скупа – Young Musicology Belgrade 2020. Shaping the Present by the Future: Ethno/musicology and Contemporaneity (септембар 2020, Београд) и Југословенска идеја у/о музици (мај 2019, Нови Сад), на којима је и узела учешће.

У фокусу њеног научно-истраживачког рада су истраживање самоуправног социјалистичког модела у култури, однос културе и образовања, институције културе, опера као жанр и као институција.

Од фебруара 2019. члан је Музиколошког друштва Србије, а од фебруара 2022. и његов секретар. Од новембра 2022. члан је и Секције музичких писаца при Удружењу композитора Србије.

Актуелни пројекти

 

2022–2024 члан тима на пројкету Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia – Making the Difference in Contemporary Society, пројекат Идеје, Фонд за науку Републике Србије.