Истраживање музике и плеса Рома на Балкану (семинар)

Музика и плес Рома јесу суштински и даље непознаница за истраживаче музике у Србији. Постоје написи настали током XX века који ромско музицирање постављају искључиво у домен извођаштва, али не и стваралаштва. Те студије су доминантно фокусиране на девијације српских мелодија, и премда је перспектива вредновања таквих процеса еволуирала из негативне у позитивну, ромски музичари се и даље посматрају као Други. Будући да у српској етномузикологији још увек не постоје културни инсајдери у ромским заједницама, а нажалост ни ромски истраживачи, овим семинаром који је конципиран као читалачка група, тежи се успостављању корпуса знања из досадашњих аутсајдерских истраживања у југоисточној Европи, чији би исход требало да буде теоријско-методолошки и потенцијално сараднички оквир за даље пројекте (националне и/или међународне) који би допринели научном промовисању културног наслеђа и музичко-плесног стваралаштва ове маргинализоване друштвене групе.

Полазећи од из досадашњих фолклористичких и антрополошких истраживања ромских заједница у Србији ради бољег разумевања локалног контекста, на семинару ће бити базично расветљена генерална питања језика, обичаја и друштвеног положаја Рома. Након тога, приступиће се дискусији о неколико ширих аспеката музичког живота Рома: о музичкој и плесној структури изведби, о инструментаријуму, о неформалним методама учења свирања и плесања, о тумачењима емоционалности ромског извођаштва, о жанровима и о предузетништву у контекстима кафанског и свадбеног извођења, о фестивалском приказивању ромске музике.

Циљ је да се у будућности успостави модел анализе ромског музичког стваралаштва – полазећи од анализа извођења (укључујући и певани текст), уводећи анализу дискографије и аналитички позиционирајући ромско стваралаштво у оквире културне индустрије. Овакво истраживање музике Рома у Србији било би комплексно због хетерогености музичких пракси Рома у Србији, али и због полимузикалности ромских музичара. Интернационализација припреме оваквог истраживања је оправдана чињеницом да музичке и плесне праксе Рома на Балкану повезују претпостављене историјске везе које треба истражити, да је то данас пан-Балкански феномен, а он је реално и западноевропски – како због постојања ромских заједница које су емигрирале из балканских земаља и које имају своје музичко тржиште, тако и због етаблирања посебног популарног хибридног жанра за не-ромску публику „Balkan music”

.

На етномузиколошком семинару (на енглеском језику) биће размотрени унапред одабрани текстови на енглеском језику следећих аутора (азбучним редом презимена): Филиппо Бонини Баралди, Венцислав Димов, Елзи Иванчич Дунин, Александер Марковић, Ивана Медић, Сванибор Петан, Лозанка Пејчева, Матијс ван де Порт, Керол Силверман, Урсула Хеметек. Позвани дискутанти из Србије и иностранства допринеће и излагањем прегледа литературе на свом језику о ромској музици и плесу у својим земљама, а посебно ће применити теоријске моделе из литературе на материјал који познају на основу сопственог теренског искуства и из својих базичних дисциплина (укључујући и етнологију, антропологију, етнокореологију, музикологију).

Семинар је финансијски подржало Министарство културе Републике Србије и део је завршних активности на билатералном пројекту научне сарадње “Exploring the Tracks of Balkan Culture: Serbian–Turkish Connections in Music and Dance from Ottoman Period until Today (TRackeRS)” (2022–2024), који реализују Музиколошки институт САНУ и Државни конзерваторијум Истанбулског универзитета, а финансијски су га подржали Министарство науке, иновација и технолошког развоја Републике Србије и ТУБИТАК. Ромска музика и плес били су у фокусу током друге године овог пројекта. У настојању да се испита постојање сличности у музичким и плесним традицијама (чак и у структуралном смислу) у данашњој Србији и Турској, пројектом су обухваћена истраживања историјских и савремених пракси ромског породичног музицирања.

Осим позваних дискутаната, од којих ће неки учествовати онлајн из иностранства због других академских обавеза, семинар ће бити отворен и за заинтересовану публику у Музиколошком институту САНУ.

Семинар ће у целости бити одржан на енглеском језику.

Добро дошли!

Programme

Convener: Marija Dumnić Vilotijević
Coordinating Assistant: MA Katarina Nikolić (Junior Research Assistant, Institute of
Musicology SASA; ethnomusicologist and ethnochoreologist)
Organizer: Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Location: Knez Mihailova 36, Belgrade
Date: June 11th, 2024

09:00 – Welcome and coffee (Room 410)

Room 101
Moderator: Katarina Tomašević (Institute of Musicology SASA, Serbia)
10:00 – Welcoming address: Katarina Tomašević (Institute of Musicology SASA, Serbia)
10:15 – Literature about Romani music and dance in Serbia: Marija Dumnić Vilotijević, Ivana Medić (Institute of Musicology SASA, Serbia)
10:45 – Literature about Romani music and dance in Türkiye: Belma Oğul (Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory, Türkiye), Mehtap Demir Güven (Istanbul University State Conservatory, Türkiye; online)
11:15 – Historical view on Roma musicians in Hungary: Tamás Hajnáczky (Archiepiscopal
College of Veszprém and Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary)
11:45 – Discussion

12:15 – Coffee break

Moderator: Marija Dumnić Vilotijević (Institute of Musicology SASA, Serbia)
12:45 – Cultural and linguistic context or Romani communities in Serbia: Biljana Sikimić (Institute of Balkanology SASA, Serbia)
13:30 – Romani (Gypsy) Music and Musicians from Bulgaria – development and researches: Lozanka Peycheva (Institute for Ethnography and Folklore with Ethnographic Museum BAS, Bulgaria), Ventsislav Dimov (Institute for Art Studies BAS, Bulgaria)
14:15 – Discussion

14:30 – Lunch break for participants (Hotel “Palace”)

Moderator: Ivana Medić (Institute of Musicology SASA, Serbia)
16:00 – Romani routes – ethical, methodological and theoretical issues: Carol Silverman (University of Oregon, USA)
16:45 – Roma music and emotion: Filippo Bonini Baraldi (Institute of Ethnomusicology (INET-md), NOVA University Lisbon, Portugal)
17:30 – Discussion
18:00 – Final remarks