Теодора Трајковић

БИОГРАФИЈА

 

 

Трајковић, Теодора (1993) је мастер теоретичар уметности и дипломирани библиотекар. Дипломирала је (2018) и мастерирала (2020) на Факултету музичке уметности

у Београду, на смеру за Музичку педагогију. Стекла је Уверење о положеном

стручном испиту у библиотечко-информационој делатности 2018. (Народна библиотека

Србије), Запослена је у Музиколошком институту САНУ од 2019. године. Након

тога, стекла је Уверење о положеном стручном испиту у области заштите архивске

грађе (Државни архив Србије) 2021. године. Поред библиотечког и архивског посла

који обавља, администрира дигитални архив издања САНУ – ДАИС (колекцију Музиколошког института САНУ), волонтерски ради на интернационалном музичком фестивалу

Росси фест и члан је Српско-јеврејског певачког друштва, хора Браћа Барух. Поље

интересовања јој је очување и објављивање архивске грађе о српским композиторима, као и дигитализација (музичког) културног наслеђа Србије.